Skip to main content

ARTIKEL 1: IDENTITEIT

Naam: Gym Inn
Plaats: Dronten
Adres: De Noord 63A, 8251 GM
E-mailadres: info@gyminn-dronten.nl
Telefoonnummer: 0321-350222
KvK-nummer: 76148831

ARTIKEL 2: DIENSTEN GYM INN

Het aanbieden van sportfaciliteiten en sportproducten.

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten welke gesloten worden met opdrachtnemer.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomsten indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing hiervan.

Een opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere door opdrachtgever gedane aanvragen, op latere door opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen, op latere opdrachten van opdrachtgever, op latere opdrachtbevestigingen van opdrachtnemer, op latere door opdrachtgever met opdrachtnemer te sluiten en gesloten overeenkomsten alsmede op alle overige latere rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.

Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer bindend.

ARTIKEL 4: AANBOD

Het aanbod is vrijblijvend. De opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q.

aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen.

Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid van alle door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De prijs exclusief belastingen;

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

De wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;

De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de prijs garandeert;

De manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

De gedragscodes waaraan de opdrachtnemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.

Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen gen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Het aanbod van opdrachtnemer bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het sportcentrum (buiten de normale openingstijden om) 14 dagen per jaar te sluiten (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van contributie verschuldigd te zijn.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

ARTIKEL 5: PRIJZEN

Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, of zich koerswijzigingen voordoen ten opzichte van de munteenheid van het land waarin de producten die worden verhandeld dienen te worden afgerekend c.q. van de munteenheid van het land waaruit de producten die worden verhandeld afkomstig zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd de hieruit voortvloeiende prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de opdrachtnemer worden uitgegeven en in werking treden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is die opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de fout omtrent de prijs. Het is de opdrachtnemer niet verplicht om het product te leveren voor de foutieve prijs.

Indien de prijs blijkt foutief te zijn gecalculeerd dient opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te zien, tenzij opdrachtnemer aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen.

In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft opdrachtnemer recht op een prijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven (tussentijds) te verhogen.

De prijzen worden inclusief BTW vermeld.

ARTIKEL 6: OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De overeenkomst kan op de volgende mogelijkheden worden aangegaan:

  • Inschrijfformulier aan de balie
  • Via de app van de opdrachtnemer

Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.

De opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De opdrachtnemer zal bij een dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de opdrachtnemer deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en diensten.

Mondelinge toezeggingen zijn onder voorbehoud en niet bindend, tenzij achteraf door ondernemer schriftelijk is bevestigd.

Na inschrijving ontvangt opdrachtgever een bevestigingsmail, waarin staat welk abonnement van toepassing is.

ARTIKEL 7: INSCHRIJVEN

Bij het inschrijven bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs en een bankpas te tonen. De noodzakelijke gegevens zullen worden overgenomen en met uw toestemming zal er een kopie van worden gemaakt. Na ondertekening van het inschrijfformulier ontvangt u als lid een membercard. Hierdoor kunt u gebruik maken van de diensten (en faciliteiten) welke door Gym Inn worden aangeboden.

Voor de membercard bent u € 5 borg verschuldigd. Deze borg krijgt u terug na beëindiging van de lidmaatschap en bij persoonlijke inlevering van de membercard. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel deze membercard onverwijld in te trekken en de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.

Bij het inschrijven van een minderjarig persoon dient er een legitimatiebewijs van het minderjarige lid getoond te worden indien aanwezig, alsmede het legitimatiebewijs

van de ouder/verzorger van het minderjarige lid. Van beide zal een kopie gemaakt worden.

De lidmaatschapsgelden kunnen zowel van de rekening van het minderjarig lid geïncasseerd worden als van de rekening van de ouder/verzorger. Echter blijft de ouder/verzorger ten aller tijden verantwoordelijk voor de aangegane overeenkomst.

ARTIKEL 8: INSCHAKELEN VAN DERDEN

De ondernemer is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

ARTIKEL 9: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES

De opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn.

ARTIKEL 10: ANNULERING

De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

Het bepaalde lid 1 is niet van toepassing ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

De opdrachtgever is voorts verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.

De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering van vrijwaart de ondernemer ter zake.

ARTIKEL 11: OPZEGGING

Opdrachtnemer werkt met een opzegtermijn van 2 kalendermaanden voor een jaarcontract en werkt met een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor een maandcontract. Tussentijds opzeggen bij een jaarabonnement is niet mogelijk.

In geval van ziekte/medische klachten kan na overleg van een doktersverklaring de lidmaatschapsbijdragen voor een overeen te komen periode worden opgeschort, afhankelijk van de klachten.

In geval van zwangerschap geldt in eerste instantie de normale opzegprocedure waarbij uitzonderingen in overleg mogelijk zijn.

In geval van overlijden of verhuizing buiten Dronten met een straal van meer als 10 kilometer, kan er in overleg worden afgeweken van normale opzegprocedure.

Bij geen en/of niet tijdelijke opzegging van de lidmaatschap zal het contract/lidmaatschap (stilzwijgend) verlengd worden maar is volgens wet van Dam opzegbaar.

Opzegging is alleen persoonlijk mogelijk op locatie d.m.v. opzegformulier. Deelnemer ontvangt na verwerking een bevestiging bericht via mail.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

De opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de opdrachtnemer inschakelt.

Indien er schade is ontstaan door het nalatig handelen van opdrachtnemer, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer binnen 8 dagen hiervoor aansprakelijk te stellen.

De opdrachtgever verliest diens rechten jegens de opdrachtnemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de opdrachtnemer strijdig gebruik;

voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de opdrachtgever aan de ondernemer

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de leden. Gym Inn is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden indien er geen sprake is van nalatig handelen van opdrachtnemer.

ARTIKEL 13: BETALING

De abonnementsgelden zijn bijdragen die verschuldigd zijn bij ingang van de komende abonnementsperiode en zijn steeds bij vooruitbetaling verschuldigd.

Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft derhalve de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

De abonnementsgelden worden door Gym Inn automatisch geïncasseerd of moet er contant worden voldaan. Bij storneren van de incasso, oftewel in gebreke zijn, bent u als lid van Gym Inn € 7,50,- aan administratiekosten verschuldigd.

De abonnementsgelden zullen in de periode vanaf de 29ste t/m de 2de van iedere maand middels een automatisch incasso per bank of giro worden geïncasseerd. Het openstaande kredietsaldo (genuttigde sportdrankjes etc.) zal ook automatisch geïncasseerd worden.

Bij storneren van de incasso bent u als lid van Gym Inn onverminderd de bovenstaande administratiekosten van € 7,50,- verschuldigd + een rente van 1,5% per maand na het verstrijken van de betalingstermijn welke in de herinneringsbrief wordt genoemd n.a.v. de storneren.

Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan.

Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. De aldus ingediende bezwaren worden door opdrachtnemer in behandeling genomen, maar schorsen de betalingsverplichtingen van de opdrachtnemer niet op.

Bij het in gebreke blijven van de betaling van de abonnementsgelden, ook na een herinneringsbrief, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar en behoudt Gym Inn zich het recht voor de klant te deponeren bij een Deurwaarder/Incassobureau. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.

Indien er sprake is van een abonnement dat maandelijks opzegbaar is en betaling blijft uit, dan zal het abonnement worden beëindigd en is het openstaande bedrag dat opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is direct opeisbaar.

Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), welke door Gym Inn worden gemaakt teneinde nakoming van de (betalings)verplichtingen van het lid te bewerkstellingen zijn ten laste van het lid.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

Ingeval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft de opdrachtnemer bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de opdrachtnemer.

Ingeval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de opdrachtnemer in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan de ondernemer verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 15: KLACHTENREGELING

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

Klachten kunnen via alle kanalen van opdrachtnemer worden ingediend onder vermelding van de klantnummers en/of factuurnummers.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de rechtbank.

ARTIKEL 16: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE

Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Lelystad.

ARTIKEL 17: WIJZIGINGSCLAUSULE

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van opdrachtgever te wijzigen.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de opdrachtgever meest gunstige bepaling zal prevaleren.