Skip to main content

Algemene voorwaarden van Gym Inn

1. Onder een lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.

2. a. De abonnementsgelden zijn bijdragen die verschuldigd zijn bij ingang van de komende abonnementsperiode en zijn steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. De abonnementsgelden worden door Gym Inn automatisch geïncasseerd of moet er contant worden voldaan. Bij storneren van de incasso, oftewel in gebreke zijn, bent u als lid van Gym Inn € 7,50,- aan administratiekosten verschuldigd.

b. De abonnementsgelden zullen in de periode vanaf de 29ste t/m de 2de van iedere maand middels een automatisch incasso per bank of giro worden geïncasseerd. Het openstaande kredietsaldo (genuttigde sportdrankjes etc) zal ook automatisch geïncasseerd worden.

c. Bij storneren van de incasso bent u als lid van Gym Inn onverminderd de bovenstaande administratiekosten van € 7,50,- verschuldigd + een rente van 1,5% per maand na het verstrijken van de betalingstermijn welke in de herinneringsbrief wordt genoemd n.a.v. de storneren.

3. a. Bij het inschrijven bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen en een bankpas te tonen waarvan een kopie gemaakt zal worden. Na ondertekening van het inschrijfformulier ontvangt u als lid een membercard. Hierdoor kunt u gebruik maken van de diensten (en faciliteiten) welke door Gym Inn worden aangeboden. Voor de membercard bent u € 5 borg verschuldigd. Deze borg krijgt u terug na beëindiging van de lidmaatschap en bij persoonlijke inlevering van de membercard. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel deze membercard onverwijld in te trekken en de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.

b. Bij het inschrijven van een minderjarig persoon dient er een legitimatiebewijs van het minderjarige lid getoond te worden indien aanwezig, alsmede het legitimatiebewijs van de ouder/verzorger van het minderjarige lid. Van beide zal een kopie gemaakt worden. De lidmaatschapsgelden kunnen zowel van de rekening van het minderjarig lid geïncasseerd worden als van de rekening van de ouder/verzorger. Echter blijft de ouder/verzorger ten aller tijden verantwoordelijk voor de aangegane overeenkomst.

4. a. Gym Inn werkt met een opzegtermijn van 2 kalendermaanden voor een jaarcontract en werkt met een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor een maandcontract.

b. Tussentijds opzeggen bij een jaarabonnement is niet mogelijk.

c. In geval van ziekte kan na overleg van een doktersverklaring de lidmaatschapsbijdragen voor maximaal 1 maand worden opgeschort.

d. In geval van zwangerschap geldt de normale opzegprocedure.

e. Bij geen en/of niet tijdelijke opzegging van de lidmaatschap zal het contract/lidmaatschap (stilzwijgend) verlengd worden maar is volgens wet van Dam opzegbaar.

5. Opzegging is alleen persoonlijk mogelijk op locatie d.m.v. opzegformulier. Deelnemer ontvangt na verwerking een bevestiging bericht via mail. Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft derhalve de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de abonnementsgelden, ook na een herinneringsbrief, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar en behoudt Gym Inn zich het recht voor de klant te deponeren bij een Deurwaarder/Incassobureau. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.

6. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), welke door Gym Inn worden gemaakt teneinde nakoming van de (betalings)verplichtingen van het lid te bewerkstellingen zijn ten laste van het lid.

7. Gym Inn behoudt zich het recht voor om het sportcentrum (buiten de normale openingstijden om) 14 dagen per jaar te sluiten (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van contributie verschuldigd te zijn.

8. Gym Inn behoudt zich het recht voor de tarieven (tussentijds) te verhogen.

9. Gym Inn behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

10. Gym Inn is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van de leden. Gym Inn is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden.